برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

آخرین درخواست های ثبت شده

جابجایی سرباز نیروی انتظامی

یوسف محمدشاهی

 • از : فارس ، بوانات
 • به : فارس ، زرقان
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

یوسف محمدشاهی

 • از : فارس ، بوانات
 • به : فارس ، شيراز
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

یوسف محمدشاهی

 • از : فارس ، بوانات
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

محمد مطلبی

 • از : کردستان ، سقز
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

یوسف محمدشاهی

 • از : فارس ، بوانات
 • به : بوشهر ، بوشهر
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

محمد صفرزاده

 • از : آذربایجان شرقی ، تبریز
 • به : ،
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

سید مهران بهاری

 • از : کردستان ، بانه
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

رضا عبدی کودزری

 • از : تهران ، تهران
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : پدافند هوایی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

مهدی بیدرام

 • از : فارس ، شيراز
 • به : اصفهان ، اصفهان
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

محمدرضاپسکلو

 • از : کردستان ، سنندج
 • به : آذربایجان غربی ، اروميه
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

علیرضا سعید

 • از : خوزستان ، آبادان
 • به : گیلان ، رشت
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : مرزبانی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

مهدی کرمی

 • از : همدان ، كبودر اهنگ
 • به : زنجان ، زنجان
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

بهنام ویسی

 • از : همدان ، تويسركان
 • به : کردستان ، سنندج
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

بهنام ویسی

 • از : همدان ، تويسركان
 • به : کردستان ، سنندج
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

بهنام ویسی

 • از : همدان ، تويسركان
 • به : کردستان ، سنندج
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

رضا خلعتبری

 • از : تهران ، اسلامشهر
 • به : مازندران ، تنكابن
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : راهنمایی و رانندگی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

افشین شاهمرادی

 • از : آذربایجان غربی ، اروميه
 • به : کرمانشاه ، كرمانشاه
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : مرزبانی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

میثم غیاثی

 • از : تهران ، تهران
 • به : اردبیل ، اردبيل
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

محسن بختیاری

 • از : البرز ، اشتهارد
 • به : قزوین ، قزوين
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

حمید خالدی

 • از : اردبیل ، گرمي
 • به : کردستان ، مريوان
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : مرزبانی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

محمد حسین عالمی

 • از : آذربایجان غربی ، پيرانشهر
 • به : قزوین ، قزوين
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده