برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

یونس قیم

نام : یونس قیم
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
استان محل خدمت : لرستان / نور آباد
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : سرباز
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :