برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

هاني دلفي

نام : هاني دلفي
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۵/۱۰
استان محل خدمت : ایلام / ايلام
پادگان محل خدمت : وظيفه عمومی ایلام
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : یکماه
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :