برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهدی مالک

نام : مهدی مالک
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : پلیس دیپلماتیک
استان درخواستی : اردبیل / اردبيل
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه :

توضیحات :