برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهدی ابوعلی

نام : مهدی ابوعلی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
استان محل خدمت : کرمانشاه / پاوه
پادگان محل خدمت : هنگ
استان درخواستی : خوزستان / بندر امام خميني
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : سرباز قرارگاه
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

محل خدمت درخواستی خوزستان ترجیحا(بندر امام خمینی)