برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مسعود کریمی

نام : مسعود کریمی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
استان محل خدمت : مرکزی / اراك
پادگان محل خدمت : مالک اشتر ناجا
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : خرداد ۹۹
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :