برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد محمودی

نام : محمد محمودی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : راهنمایی و رانندگی منطقه سه
استان درخواستی : قزوین / قزوين
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - راهنمایی و رانندگی
درجه :

توضیحات :

من تهران خدمت میکنم دوست دارم بیام قزوین درجه استوار یکم پایه خدمتی ۹۹/۴/۱