برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد علی سرکاکی

نام : محمد علی سرکاکی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۷/۱۴
استان محل خدمت : همدان / همدان
پادگان محل خدمت : استانداری
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه :

توضیحات :