برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد عبدالکریم وند

نام : محمد عبدالکریم وند
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۴/۰۵
استان محل خدمت : خوزستان / آبادان
پادگان محل خدمت : فرودگاه
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اردیبهشت۹۹
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :