برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمدرضا منظری توکلی

نام : محمدرضا منظری توکلی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۵/۱۰
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : قوه قضاییه
استان درخواستی : کرمان / كرمان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 2/3/1399
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :