برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی اصغر ابوالقاسمی

نام : علی اصغر ابوالقاسمی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
استان محل خدمت : فارس / شيراز
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :