برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علیرضا توماج

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۱۰/۱۸
استان محل خدمت : تهران / فيروزكوه
پادگان محل خدمت : ستاد فرماندهی
استان درخواستی : گلستان / گرگان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه :

توضیحات :