برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

صالح ناظمی

نام : صالح ناظمی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
استان محل خدمت : مرکزی / اراك
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : خرداد۹۹
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - راهنمایی و رانندگی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :

فوری