برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سعید ویسی

نام : سعید ویسی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۳۰
استان محل خدمت : فارس / سروستان
پادگان محل خدمت : فرمانداری
استان درخواستی : فارس / شيراز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - راهنمایی و رانندگی
درجه : استوار دوم

توضیحات :