برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سعید تقی پور

نام : سعید تقی پور
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
استان محل خدمت : خوزستان / ايذه
پادگان محل خدمت : پاسگاه پیان
استان درخواستی : اصفهان / كاشان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : مرداد ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :