برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

بهامین حسنی

نام : بهامین حسنی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۷/۱۴
استان محل خدمت : اصفهان / اصفهان
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه :

توضیحات :

فوری ب تهران یا کرج و قزوین