برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

بهامین حسنی

نام : بهامین حسنی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
استان محل خدمت : اصفهان / اصفهان
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : قزوین / قزوين
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 4 ماه
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

فوری تماس بگیرید لطفا