برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

ایمان ده باشی زاده

نام : ایمان ده باشی زاده
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۴/۰۶
استان محل خدمت : اصفهان / اصفهان
پادگان محل خدمت : پادگان شهید بهشتی
استان درخواستی : بزد / يزد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱ماه
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :