برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امین فتحی

نام : امین فتحی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : ستاد نیرو انتظامی تهران بزرگ (فاتب)
استان درخواستی : مازندران / تنكابن
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :