برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیرحسین اتشی

نام : امیرحسین اتشی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۵/۰۲
استان محل خدمت : مرکزی / اراك
پادگان محل خدمت : مالک اشتر
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : خرداد۹۹
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان دوم

توضیحات :