برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

ارمین ملا

نام : ارمین ملا
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۴/۰۶
استان محل خدمت : مرکزی / اراك
پادگان محل خدمت : مالک اشتر
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : خرداد ۹۹
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان دوم

توضیحات :

جای من بسیار عالی است فقط و فقط میخوام پیش خانوادم باشم چون پدرم مریضه همین