برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

احمدرضا برزگر

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
استان محل خدمت : بوشهر / بوشهر
پادگان محل خدمت : فرودگاه بوشهر
استان درخواستی : بوشهر / بوشهر
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه :

توضیحات :

جابجای با سرباز بندر کنگان