برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

ابراهیم عسگری

نام : ابراهیم عسگری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
استان محل خدمت : همدان / همدان
پادگان محل خدمت : اطلاعات
استان درخواستی : زنجان / زنجان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه :

توضیحات :