برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

درخواست های ویژه اخیر

فوری
جابجایی سرباز به : هرمزگان

درخواست جابجایی

 • از : خراسان جنوبی
 • به : هرمزگان
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : گیلان

درخواست جابجایی

 • از : تهران
 • به : گیلان
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : بزد
 • به : تهران
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : خوزستان

درخواست جابجایی

 • از : ایلام
 • به : خوزستان
 • یگان : راهنمایی و رانندگی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : چهارمحال بختیاری

درخواست جابجایی

 • از : فارس
 • به : چهارمحال بختیاری
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : خوزستان

درخواست جابجایی

 • از : خوزستان
 • به : خوزستان
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : گلستان

درخواست جابجایی

 • از : تهران
 • به : گلستان
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : آذربایجان شرقی

درخواست جابجایی

 • از : تهران
 • به : آذربایجان شرقی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : آذربایجان شرقی

درخواست جابجایی

 • از : کردستان
 • به : آذربایجان شرقی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : خراسان رضوی

درخواست جابجایی

 • از : خراسان رضوی
 • به : خراسان رضوی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : چهارمحال بختیاری

درخواست جابجایی

 • از : فارس
 • به : چهارمحال بختیاری
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : اصفهان

درخواست جابجایی

 • از : قم
 • به : اصفهان
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : خراسان رضوی

درخواست جابجایی

 • از : خراسان رضوی
 • به : خراسان رضوی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : هرمزگان

درخواست جابجایی

 • از : خراسان جنوبی
 • به : هرمزگان
 • یگان : مرزبانی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : آذربایجان شرقی

درخواست جابجایی

 • از : تهران
 • به : آذربایجان شرقی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : گلستان
 • به : تهران
 • یگان : مرزبانی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : گیلان

درخواست جابجایی

 • از : تهران
 • به : گیلان
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : خراسان رضوی

درخواست جابجایی

 • از : خراسان رضوی
 • به : خراسان رضوی
 • یگان : مرزبانی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : کهکیلویه و بویراحمد

درخواست جابجایی

 • از : فارس
 • به : کهکیلویه و بویراحمد
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : زنجان

درخواست جابجایی

 • از : همدان
 • به : زنجان
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : زنجان

درخواست جابجایی

 • از : همدان
 • به : زنجان
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : خوزستان

درخواست جابجایی

 • از : لرستان
 • به : خوزستان
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : آذربایجان غربی

درخواست جابجایی

 • از : کردستان
 • به : آذربایجان غربی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : آذربایجان شرقی

درخواست جابجایی

 • از : کردستان
 • به : آذربایجان شرقی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : تهران
 • به : تهران
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : اردبیل

درخواست جابجایی

 • از : تهران
 • به : اردبیل
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : کرمان

درخواست جابجایی

 • از : هرمزگان
 • به : کرمان
 • یگان : راهنمایی و رانندگی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : اصفهان
 • به : تهران
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : خوزستان

درخواست جابجایی

 • از : همدان
 • به : خوزستان
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : آذربایجان غربی

درخواست جابجایی

 • از : زنجان
 • به : آذربایجان غربی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : مرکزی
 • به : تهران
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : تهران
 • به : تهران
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده

آخرین درخواست های ثبت شده

جابجایی سرباز نیروی انتظامی

سرباز وظیفه

 • از : تهران ، تهران
 • به : اردبیل ، اردبيل
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ - ۱۶:۱۰
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

سرباز وظیفه

 • از : خراسان جنوبی ، بيرجند
 • به : هرمزگان ، کیش
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ - ۱۵:۱۵
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

سرباز وظیفه

 • از : تهران ، تهران
 • به : مازندران ، ساري
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : راهنمایی و رانندگی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ - ۱۲:۲۶
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

سرباز وظیفه

 • از : ایلام ، ايلام
 • به : خوزستان ، اهواز
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ - ۱۱:۳۷
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

سرباز وظیفه

 • از : تهران ، تهران
 • به : گیلان ، رشت
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ - ۱۰:۴۵
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

سرباز وظیفه

 • از : تهران ، تهران
 • به : گیلان ، رشت
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ - ۱۰:۳۳
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

سرباز وظیفه

 • از : فارس ، شيراز
 • به : چهارمحال بختیاری ، شهركرد
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ - ۰۴:۵۹
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

سرباز وظیفه

 • از : تهران ، تهران
 • به : بزد ، يزد
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ - ۱۶:۳۵
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

سرباز وظیفه

 • از : بزد ، يزد
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۳:۴۹
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

سرباز وظیفه

 • از : بزد ، يزد
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۳:۲۹
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

سرباز وظیفه

 • از : فارس ، بوانات
 • به : فارس ، شيراز
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۱:۰۰
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

سرباز وظیفه

 • از : تهران ، شهريار
 • به : البرز ، طالقان
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۱۷:۳۸
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

سرباز وظیفه

 • از : مرکزی ، آشتيان
 • به : اصفهان ، اصفهان
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۱۷:۰۶
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

سرباز وظیفه

 • از : تهران ، تهران
 • به : گیلان ، رشت
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۱۵:۲۹
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

سرباز وظیفه

 • از : بوشهر ، خورموج
 • به : کهکیلویه و بویراحمد ، دهدشت
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۱۴:۳۸
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

سرباز وظیفه

 • از : بوشهر ، خورموج
 • به : کهکیلویه و بویراحمد ، دهدشت
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۱۴:۳۸
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

سرباز وظیفه

 • از : آذربایجان غربی ، اروميه
 • به : البرز ، كرج
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۲۳:۴۰
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

سرباز وظیفه

 • از : ایلام ، ايلام
 • به : لرستان ، خرم آباد
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۲۲:۱۲
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

سرباز وظیفه

 • از : فارس ، شيراز
 • به : سیستان و بلوچستان ، زاهدان
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۲۰:۳۶
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

سرباز وظیفه

 • از : سیستان و بلوچستان ، زاهدان
 • به : خراسان رضوی ، مشهد
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۱۶:۴۰
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

سرباز وظیفه

 • از : هرمزگان ، بندرعباس
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۱۵:۲۳
مشاهده