برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

درخواست های ویژه اخیر

فوری
جابجایی سرباز به : کرمان

درخواست جابجایی

 • از : اصفهان
 • به : کرمان
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : کردستان
 • به : تهران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : کرمانشاه
 • به : تهران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : خراسان شمالی

درخواست جابجایی

 • از : خراسان رضوی
 • به : خراسان شمالی
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : آذربایجان شرقی

درخواست جابجایی

 • از : سیستان و بلوچستان
 • به : آذربایجان شرقی
 • یگان : نیروی هوایی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : سیستان و بلوچستان
 • به : تهران
 • یگان : نیروی هوایی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : کردستان

درخواست جابجایی

 • از : کردستان
 • به : کردستان
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : سمنان

درخواست جابجایی

 • از : آذربایجان شرقی
 • به : سمنان
 • یگان : پدافند هوایی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : کردستان

درخواست جابجایی

 • از : آذربایجان غربی
 • به : کردستان
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : آذربایجان غربی
 • به : تهران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : اصفهان

درخواست جابجایی

 • از : کرمانشاه
 • به : اصفهان
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : اصفهان

درخواست جابجایی

 • از : کرمانشاه
 • به : اصفهان
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : آذربایجان شرقی
 • به : تهران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : همدان

درخواست جابجایی

 • از : کردستان
 • به : همدان
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : همدان

درخواست جابجایی

 • از : کردستان
 • به : همدان
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : آذربایجان شرقی
 • به : تهران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : لرستان
 • به : تهران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : اصفهان
 • به : تهران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : خوزستان
 • به : تهران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : خوزستان
 • به : تهران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : لرستان
 • به : تهران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : اصفهان

درخواست جابجایی

 • از : کرمانشاه
 • به : اصفهان
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : همدان

درخواست جابجایی

 • از : خوزستان
 • به : همدان
 • یگان : پدافند هوایی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : کرمانشاه
 • به : تهران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : آذربایجان غربی
 • به : تهران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : کرمان

درخواست جابجایی

 • از : خراسان جنوبی
 • به : کرمان
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : اصفهان

درخواست جابجایی

 • از : لرستان
 • به : اصفهان
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : آذربایجان شرقی

درخواست جابجایی

 • از : آذربایجان شرقی
 • به : آذربایجان شرقی
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : آذربایجان شرقی

درخواست جابجایی

 • از : کرمانشاه
 • به : آذربایجان شرقی
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : آذربایجان شرقی

درخواست جابجایی

 • از : مرکزی
 • به : آذربایجان شرقی
 • یگان : پدافند هوایی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : خراسان شمالی

درخواست جابجایی

 • از : خراسان رضوی
 • به : خراسان شمالی
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : قزوین

درخواست جابجایی

 • از : کردستان
 • به : قزوین
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده

آخرین درخواست های ثبت شده

فوری
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرباز وظیفه

 • از : اصفهان ، شهرضا
 • به : کرمان ، كرمان
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ - ۰۹:۳۳
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرباز وظیفه

 • از : آذربایجان شرقی ، سراب
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ - ۰۲:۳۲
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرباز وظیفه

 • از : آذربایجان غربی ، اروميه
 • به : کرمانشاه ، كرمانشاه
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ - ۰۱:۴۴
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرباز وظیفه

 • از : تهران ، تهران
 • به : قزوین ، آبيك
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ - ۱۶:۴۲
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرباز وظیفه

 • از : تهران ، تهران
 • به : قزوین ، آبيك
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ - ۱۶:۳۹
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرباز وظیفه

 • از : کرمانشاه ، گيلان غرب
 • به : تهران ، شهريار
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ - ۱۰:۲۳
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرباز وظیفه

 • از : کرمانشاه ، گيلان غرب
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ - ۱۰:۰۲
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرباز وظیفه

 • از : لرستان ، بروجرد
 • به : اصفهان ، اصفهان
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ - ۰۱:۰۹
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرباز وظیفه

 • از : کردستان ، سنندج
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۵:۵۳
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرباز وظیفه

 • از : کردستان ، سنندج
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۵:۵۲
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرباز وظیفه

 • از : سمنان ، شاهرود
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۵:۳۴
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرباز وظیفه

 • از : کردستان ، سنندج
 • به : زنجان ، زنجان
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۴:۵۵
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرباز وظیفه

 • از : سیستان و بلوچستان ، چابهار
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی هوایی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۱:۰۵
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرباز وظیفه

 • از : آذربایجان غربی ، پيرانشهر
 • به : آذربایجان شرقی ، تبریز
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۲۳:۱۰
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرباز وظیفه

 • از : کرمانشاه ، كرمانشاه
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۲۱:۳۲
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرباز وظیفه

 • از : اصفهان ، كاشان
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۱۹:۳۵
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرباز وظیفه

 • از : کردستان ، سنندج
 • به : آذربایجان شرقی ، تبریز
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۱۸:۴۵
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرباز وظیفه

 • از : اصفهان ، اصفهان
 • به : آذربایجان غربی ، اروميه
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۱۳:۰۱
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرباز وظیفه

 • از : تهران ، تهران
 • به : آذربایجان شرقی ، تبریز
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی هوایی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۱۱:۵۲
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرباز وظیفه

 • از : آذربایجان غربی ، پيرانشهر
 • به : آذربایجان شرقی ، تبریز
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۰۴:۳۹
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرباز وظیفه

 • از : کردستان ، سقز
 • به : آذربایجان شرقی ، میانه
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۰۱:۱۲
مشاهده