برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

یونس محمدی

نام : یونس محمدی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان محل خدمت : ستاد مرزبانی
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : استوار یکم

توضیحات :