برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

یوسف هادیان نژاد

نام : یوسف هادیان نژاد
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
استان محل خدمت : اصفهان / كاشان
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : خوزستان / شادگان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ابان9۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

جابه جایی