برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

کیهان جلیل پور

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۶
استان محل خدمت : همدان / همدان
پادگان محل خدمت : پلیس راه
استان درخواستی : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : شهریور98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :