برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

کیهان جلیل پور

نام : کیهان جلیل پور
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : شهریور98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :