برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

کامل خالدی مجد

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
استان محل خدمت : کردستان / مريوان
پادگان محل خدمت : پادگان مرزی
استان درخواستی : خوزستان / سوسنگرد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۹
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز دوم

توضیحات :