برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

پیمان قوجق

نام : پیمان قوجق
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
استان محل خدمت : اصفهان / نايين
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : گلستان / گرگان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 98/5/19
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :