برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

پیمان شهبازی

نام : پیمان شهبازی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
استان محل خدمت : مازندران / چالوس
پادگان محل خدمت : مرزن آباد چالوس
استان درخواستی : اردبیل / اردبيل
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 99/02/01
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان دوم

توضیحات :