برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

پوریاسلطانی

نام : پوریاسلطانی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
استان محل خدمت : اصفهان / اصفهان
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان ماه ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :