برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

پدرام آریامنش

نام : پدرام آریامنش
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : قرارگاه نجف شهید محمد بروحردی
استان درخواستی : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۹۸.۱۰.۱۹
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی زمینی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :

سرپرست خانواده هستم گروه (ب) هستم ۱۸ ساعت راهمه هیچ کسری ندارم به جابجایی نیاز دارم