برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

پارسا قادری

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
استان محل خدمت : کردستان / سنندج
پادگان محل خدمت : سنندج_فرودگاه
استان درخواستی : کرمانشاه / پاوه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : سرباز صفر
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :