برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

وحید یعقوبی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
استان محل خدمت : همدان / همدان
پادگان محل خدمت : نیروی انتظامی
استان درخواستی : کردستان / سنندج
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند۹۷
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :