برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

وحيد قنبري

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان محل خدمت : پشتيباني شمالغرب نزسا
استان درخواستی : آذربایجان غربی / چالدران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 99/2/3
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی زمینی
درجه : سرباز دوم

توضیحات :