برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

هومن وطن دوست

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
استان محل خدمت : بزد / يزد
پادگان محل خدمت : آگاهی
استان درخواستی : فارس / شيراز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 98/06/01
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :