برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

هاشم عبدي

نام : هاشم عبدي
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۹
استان محل خدمت : خراسان رضوی / فريمان
پادگان محل خدمت : پليس راه
استان درخواستی : گلستان / گرگان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ٩٨/١٢/١
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :