برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

هاشم عبدى

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
استان محل خدمت : خراسان رضوی / فريمان
پادگان محل خدمت : پليس راه
استان درخواستی : مازندران / ساري
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ٩٨/١٢/١
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - راهنمایی و رانندگی
درجه : استوار یکم

توضیحات :