برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

نوید زماندار

نام : نوید زماندار
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
استان محل خدمت : خوزستان / خرمشهر
پادگان محل خدمت : لشکر عملیات 7 ولیعصر
استان درخواستی : خوزستان /
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 1/2/1399
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی زمینی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :