برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

میلاد

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
استان محل خدمت : قم / قم
پادگان محل خدمت : مرفوک ۱۱۰
استان درخواستی : مرکزی / اراك
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :