برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهرداد خالقی

نام : مهرداد خالقی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۸
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : دژبانی مرکز
استان درخواستی : زنجان / زنجان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :

با توجه به شرایط خانوادگی درخواست انتقال دارم