برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهران کریم پور

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : پاوا
استان درخواستی : اردبیل / اردبيل
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :

خدمت در پاوا به صورت وقت اداری است.