برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهران مختاری

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۴
استان محل خدمت : اصفهان / اصفهان
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : کرمان / كرمان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : تیره.۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :