برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهران باغیانی

نام : مهران باغیانی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
استان محل خدمت : خراسان جنوبی / بيرجند
پادگان محل خدمت : پلیس اگاهی
استان درخواستی : بزد / يزد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : شهریور۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :