برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهران امیدی

نام : مهران امیدی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
استان محل خدمت : /
پادگان محل خدمت : مالک اشتر
استان درخواستی : خوزستان / دزفول
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : سه ماه خدمت
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :