برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهدی یوسفی جعفر آباد

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۸
استان محل خدمت : سیستان و بلوچستان / زاهدان
پادگان محل خدمت : هنگ مرزی زاهدان
استان درخواستی : خراسان رضوی / مشهد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 19/3/97
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :

اگربه یکی دیگرازشهرهای مشهد هم منتقل شوم اشکال ندارد