برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهدی ملازینل

نام : مهدی ملازینل
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : فاتب
استان درخواستی : قزوین / قزوين
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :