برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهدی قاسمیان

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
استان محل خدمت : اصفهان / اصفهان
پادگان محل خدمت : شهید بهشتی
استان درخواستی : اصفهان / دهاقان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : فروردین ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :